Kboard 사용법(한국형 게시판 플러그인, 장단점)

참고자료 : 1. 게시판 플러그인 KBoard 설치법 및 사용법                        2. [워드프레스 게시판] 한국형 게시판 플러그인 ‘KBoard 사용법’                        3. 한국인이 사랑하는 게시판 플러그인 KBoard    한국형 게시판 Kboard 의 장단점(한국인이 사랑하는 게시판 플러그인 KBoard  에서 발췌) 첫째, 사용자가 […]