NextGEN Gallery (넥스트젠 갤러리, 워드프레스 플러그인)

참고자료 : 1. 워드프레스 이미지 및 동영상 갤러리 플러그인 – Unite Gallery                    2.  [워드프레스] NextGEN Gallery 갤러리 플러그인                   3. 워드프레스 이미지 갤러리 플러그인 – NextGen Gallery   NextGEN Gallery는 워드프레스로 사진을 많이 다루는 블로그를 만드시는 경우, 이 플러그인을 이용하시면 […]